Instytut Nauk Geologicznych PAN

https://www.bip.ing.pan.pl/ing/zakres-dzialalnosci/11331,Zakres-dzialalnosci.html
2024-02-23, 21:46

Zakres działalności

Instytut Nauk Geologicznych należy do Wydziału III - Nauk ścisłych i nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

Instytut Nauk Geologicznych PAN jest instytutem naukowym specjalizującym się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, stratygrafii i hydrogeologii. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie geosytemu i wykorzystanie tej wiedzy dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.

Siedzibą Instytutu jest Warszawa. Jednostkami naukowymi Instytutu są Ośrodki Badawcze w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz Studium Doktoranckie

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań naukowych w zakresie:
  a)    ewolucji geosystemu,
  b)    planet terrestrialnych oraz obiektów materii kosmicznej;
 2. rozwijanie metod badawczych użytecznych dla tych badań, w szczególności: 
  a)    geochemii izotopów,
  b)    hydrogeologii izotopowej, 
  c)     mineralogii, 
  d)    paleoekologii, 
  e)    sedymentologii, 
  f)     stratygrafii i paleontologii, 
  g)    tektoniki,
 3. kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia badań wymienionych w pkt 1 i 2;
 4. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową oraz podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej;
 5. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 6. współpraca ze środowiskiem społeczno - gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 7. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej;
 8. upowszechnianie wiedzy oraz edukacja w zakresie działalności Instytutu;
 9. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, w tym ekspertyz, raportów, sprawozdań i innych opracowań o podobnym charakterze, zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje rządowe.

Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych PAN prowadzi sprawy dotyczące nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego na podstawie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 10.03.2021
Data modyfikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Adam Jaracz

Opcje strony