Instytut Nauk Geologicznych PAN

https://www.bip.ing.pan.pl/ing/sposob-przyjmowania-i-z/11349,Sposob-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw.html
2024-02-23, 20:22

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Dyrektor i jego zastępcy przyjmują interesantów codziennie w godzinach 9:00 do 14:00.
  2. W ośrodkach badawczych Instytutu interesanci są przyjmowani codziennie przez kierownictwo ośrodków w godz. 9:00-14:00.
  3. Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach funkcjonowania ośrodków.
  4. Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być załatwione niezwłocznie. Dalszy obieg dokumentów regulują postanowienia Instrukcji kancelaryjnej ING PAN.
  5. Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać do siedziby Instytutu Nauk Geologicznych PAN ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa.
  6. Sprawy z zakresu nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) prowadzi Rada Naukowa Instytutu zgodnie z normami przewidzianymi w tej ustawie. Pisma składane w toku tych postępowań składa się do Rady Naukowej na adres siedziby Instytutu Nauk Geologicznych PAN ze wskazaniem sprawy, której dotyczą.

Metadane

Data publikacji : 10.03.2021
Data modyfikacji : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Adam Jaracz

Opcje strony