Instytut Nauk Geologicznych PAN

Rejestry, ewidencje i archiwa

Podstawy prawne działania archiwum ING PAN i jego organizacja

 1. Archiwum zakładowe Instytutu Nauk Geologicznych PAN z siedzibą przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie zostało utworzone na mocy Zarządzenia nr 2/2004 Dyrektora ING PAN z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie działalności archiwum zakładowego.
 2. Zasady przekazywania do archiwum dokumentacji spraw zakończonych określa Instrukcja kancelaryjna, wprowadzona Zarządzeniem nr 2/2006 Dyrektora ING PAN z dnia 3 listopada 2006 r.
 3. Instytut Nauk Geologicznych PAN jako państwowa jednostka organizacyjna wytwarza materiały archiwalne wchodzące do narodowego zasobu archiwalnego, w związku z czym archiwum ING PAN podlega nadzorowi PAN Archiwum w Warszawie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
 4. Archiwum jest samodzielną komórką organizacyjną, podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi ING PAN.

Zasób archiwalny i zadania archiwum ING PAN

 1. Archiwum zakładowe ING PAN przechowuje dokumentację niearchiwalną i materiały archiwalne o wartości historycznej, powstałe w wyniku działalności Zakładu Nauk Geologicznych PAN utworzonego w 1956 r. i Instytutu Nauk Geologicznych PAN, powstałego w 1979 r. z przekształcenia Zakładu Nauk Geologicznych PAN.
 2. Zadania archiwum:
  1. gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  2. przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych i od referentów w stanie uporządkowanym, na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
  3. współpraca z komórkami organizacyjnymi i referentami w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
  4. współpraca z zamiejscowymi komórkami ING PAN (ośrodkami badawczymi w Krakowie i Wrocławiu) w sprawach archiwalnych,
  5. udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji w celach służbowych, urzędowych, naukowo-badawczych i innych,
  6. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisji ds. oceny tejże dokumentacji oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad niszczeniem dokumentacji,
  7. przekazywanie materiałów archiwalnych do PAN Archiwum w Warszawie,
  8. sprawowanie nadzoru administracyjnego (dbanie o porządek i właściwe warunki przechowywania dokumentacji).
 3. Dokumentacja uznana za spuściznę pracowników naukowych przekazywana jest do PAN Archiwum w Warszawie w celu dalszego przechowywania.
 4. Materiały archiwalne w formie papierowej przekazywane są do PAN Archiwum w Warszawie po 25 latach od czasu wytworzenia, a w formie elektronicznej po 10 latach.

Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji

 1. Dokumentacja przechowywana w archiwum ING PAN może być udostępniona do celów służbowych, urzędowych, naukowo-badawczych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
 2. Udostępnienie dokumentacji odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej i instrukcji o działalności archiwum zakładowego ING PAN.
 3. Dokumentacja udostępniana jest zainteresowanym osobom i instytucjom z zewnątrz za zgodą Dyrektora ING PAN.

Kontakt

Tel. 22 6978 761

 

Metadane

Data publikacji : 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry