Instytut Nauk Geologicznych PAN

Deklaracja dostępności

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Jaracz, a.jaracz@ingpan.krakow.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 123705239 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Warszawa, ul. Twarda 51/55 (siedziba ING PAN, OB w Warszawie)
  1. Wejście główne dla osób pełnosprawnych ruchowo (6 stopni). Wejście do budynku (recepcji/portierni na parterze) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z tyłu budynku od strony parkingu. Brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Powyższe niedogodności mogą zostać zniwelowane poprzez pomoc, której każdorazowo udzieli osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej obsługa recepcji/portierni budynku funkcjonującej całodobowo.
  2. Na każde piętro budynku można dostać się dwiema windami o szerokości odpowiedniej dla wózka inwalidzkiego. Pierwsza winda znajduje się przy portierni zaś druga przy wewnętrznej klatce schodowej. Szerokość drzwi windowych oraz kabiny, a także jej wyposażenie spełnia normy wymagane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz niewidomych i słabowidzących.
  3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  4. Przed budynkiem od ul. Twardej są wyznaczone 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, na tyłach budynku na parkingu od podwórza również znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.
 2. Kraków ul. Senacka 1 (OB w Krakowie)
  1. Wejście główne do recepcji wymaga pokonania dwóch stopni. Wejście główne, po otwarciu skrzydeł drzwiowych i założeniu pochylni przez obsługę budynku, może być udostępnione osobie na wózku inwalidzkim. W budynku brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy obsługi budynku udzielają wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej.
  2. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla niepełnosprawnych ruchowo na piętra.
  3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.
 3. Kraków, ul. Senacka 3 (Muzeum Geologiczne ING PAN)
  1. Wejście do muzeum wymaga pokonania progu ok. 7 cm i przekroczenia podestu (podwyższenia) o wysokości stopnia 15 cm. Wystawa muzealna znajduje się na parterze. Wejście główne po otwarciu skrzydeł drzwiowych przez obsługę budynku może być udostępnione osobie na wózku inwalidzkim. W muzeum brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W muzeum nie ma pętli indukcyjnych. W muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W godzinach otwarcia muzeum pracownicy udzielają wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej.
  2. W budynku nie ma windy. Brak wejścia dla niepełnosprawnych ruchowo na piętra.
  3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do toalety wymaga pokonania 6. stopni.
  4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.
 4. Wrocław, ul. Podwale 75 (OB we Wrocławiu)
  1. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy obsługi budynku udzielają wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej.
  2. Na każde piętro budynku można dostać się windą o szerokości odpowiedniej dla wózka inwalidzkiego, dostępną od poziomu parteru. Wejście na poziom parteru wymaga pokonania 7. stopni
  3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry